Ehrentitel
Proedros  Kosmas Laskaris
Protomagistros  Bardas Phokas
Aschot III.
Magistros  Konstantinos Phokas
Romanos Argyros
Flavius Larcius
Damianos Doukas
Ioulianos Psellos
Gregorios Monomachos
Anthypatos  Diokles Phokas
Demetrios Alexandros Dalassenos
Honorios Zarides
Patrikios  Kyros Poltos
Alberich II. von Spoleto
Anastasios Tornikios
Ioustinianos Doukas
Protospatharios  Teridates Doukas
Nikolaos Chrysaphis
Liudolf Hardrading
Antigonos Machoneos
Ioannes Kourkouas
Dishypatos  Nikephoros Phokas
Spatharokandidatos  Kyriakos Taronites
Ioannes Doukas
Spatharios  (unbesetzt)
Hypatos  (unbesetzt)
Strator  Isaakios Komnenos
Kandidatos  (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu