Adel (2. Stand)
Adel (2. Stand)  ROMANOS II.
Zenon II.
Konstantinos VII.
Bardas Phokas
Konstantinos Phokas
Davin al-Isfahani
Michael Isaurikos
Romanos Argyros
Sophia Zaridina
Agatha Lekapene
Helena
Theophano Porphyrogennete
Telemachos Apsimaros
Otto I.
Kyros Poltos
Kosmas Laskaris
Isaakios Komnenos
Flavius Larcius
Nikephoros Phokas
Teridates Doukas
Ioustinianos Palaiologos
Nikolaos Chrysaphis
Diokles Phokas
Bonifacius Barcas
Gennadios Psellos
Damianos Doukas
Herakleios Botaneiates
Demetrios Alexandros Dalassenos
Alexandros III.
Alberich II. von Spoleto
Anastasios Tornikios
ISMENE
Giulia Montini
Gregor von Spoleto
Ioulianos Psellos
Ludwig IV.
Eadred
Konrad I.
Liudolf I.
Liudolf Hardrading
Gregorios Monomachos
Ioustinianos Doukas
Petros Balsamon
Antigonos Machoneos
Ivar Sigurdsson
Kyriakos Taronites
Abas I.
Athina Papadaki
Peter von Petersburg
Thekla Lekapene Argyre
Aschot von Armenien

 www.byzantinisches-reich.eu