Vornamen
 
Die nachstehenden Listen sollen lediglich eine umfangreiche Auswahl bieten. Andere Schreibweisen und auch andere Namen sind selbstverständlich zulässig, solange sie passend sind. Im Zweifelsfalle entscheidet die SL!


Männliche Vornamen

A Aëtios, Alexandros, Alexios, Ambrosios, Anastasios, Andreas, Andronikos, Anthimos, Antigonos, Antinoos, Antiochos, Antonios, Arethas, Arkadios, Artabasdos, Asylaion, Athanasios, Augoustinos
B Bardas, Baristerotzes, Basileios, Basiliskianos, Basiliskos, Belisarios
C Christophoros
D Damianos, David, Demetrios, Diokles, Dorotheos
E Eudokimos, Eustathios, Eutychios, Euthymios
G Georgios, Gregorios
H Herakleios, Heraklonas, Honorios
I Ignatios, Ioannes, Isaakios, Isoes, Ioulianos, Ioustinianos, Ioustinos
K Kostas, Konstantinos, Kosmas, Kyriakos
L Leon, Leontios
M Makarios, Manes, Manuel, Markellinos, Markianos, Martinos, Matthaios, Maurikios, Maximos, Michael, Mousoulios
N Nestor, Nikephoros, Niketas, Nikolaos
P Paulos, Petronas, Petros, Philaretos, Philippikos, Photios
R Romanos
S Sergios, Simeon, Sisinnios, Sisinnakios, Sophronios, Staurakios, Stephanos, Strategios, Synesios, Syrgiannes
T Tatzates, Teridates, Theodoulos, Theodoros, Theodosios, Theophanes, Theophilos, Theophylaktos, Tiberios, Tribonianos, Tzatzios
V Valentinianos, Vitalianos
Z Zenon


Weibliche Vornamen

A Agatha, Anastasia, Anna, Anthusa, Antonina, Ariadne, Athenais
D Dorothea
E Eirene, Epiphania, Eudokia, Eulogia, Euphrosyne
F Fabia
H Helena
I Ioanna
K Konstantina, Kosmo
M Maria, Martina
S Sophia
T Thekla, Theodora, Theodota, Theophano
Y Yolanda
Z Zoe
Nachnamen

Agallon
Akropolites
Angelos
Aoinos
Apokaukos
Aprenos
Arbantenos
Asanes
Balsamon
Batatzes
Botaneiates
Bringas
Bryennios
Choniates
Choumnos
Chrysaphis
Dalassenos
Dermokaites
Diasorenos
Doukas
Eirenikos
Exazenos
Gabras
Iagaris
Kalamanos
Kalothetos
Kamateros
Kaukadenos
Komnenos
Kourtikes
Kourtikios
Laskaris
Lekapenos
Limpidares
Machoneos
Maliasenos
Mandromenos
Melachrinos
Mouzakios
Palaiologos
Paraspondylos
Petraliphas
Phokas
Psellos
Sarentos
Sebastopoulos
Skleros
Spondylos
Synadenos
Syropoulos
Tagaris
Tarchaneiotes
Tornikios
Trichas
Tzimiskes
Tzykandeles
Xiphilinos
Zarides


Weibliche Endungen

-es, -is, -on, and -os => -ina => Kourtikes - Kourtikina, Laskaris - Laskarina, Balsamon - Balsamina, Angelos - Angelina
-nos => -ne => Komnenos - Komnene
-tes => -tissa => Akropolites - Akropolitissa
-as => drop s and add -ina => Doukas - Doukaina

 
  www.byzantinisches-reich.eu